RS3000

Rotosound Orchestral & Jazz

string set cello 4/4 chrome flatwound

THRO-400

Thomastik Rondo

cello string set 4/4

THRO-41

Thomastik Rondo

cello string A-1 4/4

THRO-42

Thomastik Rondo

cello string D-2 4/4

THRO-43

Thomastik Rondo

cello string G-3 4/4

THRO-44

Thomastik Rondo

cello string C-4 4/4

THRO-41-XP

Thomastik Rondo

cello string A-1 4/4

THVE-400

Thomastik Versum

cello string set 4/4 medium

THVE-41

Thomastik Versum

cello string A-1 4/4 medium

THVE-42

Thomastik Versum

cello string D-2 4/4 medium

THVE-43

Thomastik Versum

cello string G-3 4/4 medium

THVE-44

Thomastik Versum

cello string C-4 4/4 medium

THVES-400

Thomastik Versum Solo

cello string set 4/4 medium

THVES-41

Thomastik Versum Solo

cello string A-1 4/4 medium

THVES-42

Thomastik Versum Solo

cello string D-2 4/4 medium

THVES-43

Thomastik Versum Solo

cello string G-3 4/4 medium

THVES-44

Thomastik Versum Solo

cello string C-4 4/4 medium

THAL-400

Thomastik Alphayue

cello string set 4/4 medium

THAL-41

Thomastik Alphayue

cello string A-1 4/4 medium

THAL-42

Thomastik Alphayue

cello string D-2 4/4 medium

THAL-43

Thomastik Alphayue

cello string G-3 4/4 medium

THAL-44

Thomastik Alphayue

cello string C-4 4/4 medium

THSP-400

Thomastik Spirit!

cello string set 4/4 medium

THSP-41

Thomastik Spirit!

cello string A-1 4/4 medium

THSP-42

Thomastik Spirit!

cello string D-2 4/4 medium

THSP-43

Thomastik Spirit!

cello string G-3 4/4 medium

THSP-44

Thomastik Spirit!

cello string C-4 4/4 medium

THSP-400-34

Thomastik Spirit!

cello string set 3/4 medium

THSP-400-12

Thomastik Spirit!

cello string set 1/2 medium

THDP-400

Thomastik Dominant Pro

cello string set 4/4 medium
1 2 8