P333080

Pirastro Perpetual Soloist

cello string set

P333180

Pirastro Perpetual Soloist

cello string A-1

P333280

Pirastro Perpetual Soloist

cello string D-2

P333380

Pirastro Perpetual Soloist

cello string G-3

P333480

Pirastro Perpetual Soloist

cello string C-4